Archeologický výzkum na hradišti Vladař

Projekt založený na mezinárodní spolupráci (Archeologický Ústav AV ČR, Praha, v.v.i. a Musée Cantonal d´Archéologie et d´Histoire Lausanne, Švýcarsko) je zaměřen na odborné zajištění a konzervaci unikátních dřevěných konstrukcí z 5. stol. př. n. l., které byly na předhradí hradiště Vladař poškozeny vyhloubením novodobé nádrže. Dokumentace dřevěných architektonických prvků a přesné zmapování celkového rozsahu unikátního stavebního díla umožní také stanovit ochranný režim ohroženého areálu z hlediska památkové péče. Mezioborový výzkum výjimečné lokality vychází z kombinace archeologických i paleoenvironmentálních pramenů, jejichž publikace přinese z mnoha hledisek jedinečné informace.

Stolová hora Vladař (693 m n. m.) je dominantou Vladařské vrchoviny na horním toku řeky Střely 50 km severně od Plzně. Lokalita donedávna unikala bližší pozornosti archeologů a neprobíhaly zde žádné systematické výzkumné aktivity. Nicméně hradiště bylo opakovaně poškozováno nelegálním užíváním detektorů kovů, které zde bohužel zanechalo nevyčíslitelné škody. Nová etapa historie zkoumání lokality zde nastává až v roce 2002, kdy se v rámci grantového projektu financovaného Grantovou agenturou Akademie věd (2002-2006) přikročilo k prvním detailním průzkumům a sondážím zejména v místech narušených nelegálním užíváním detektorů kovů. Projekt přinesl překvapivé poznatky např. o vývoji vegetace a intenzitě antropogenních zásahů na stolové hoře Vladař. Vzhledem ke značnému rozsahu a evidentnímu významu lokality jsou od roku 2005 vybrané otázky zároveň studovány v rámci výzkumného záměru MŠMT a jako součást mezinárodního projektu „Fürstensitze: Frühe Zentralisierungs- und Urbanisierungsprozesse“ (Knížecí sídla v 5. století př.n.l. v Evropě).

V roce 2007 byla umístěna zjišťovací sonda v prostoru IV. areálu předhradí na břehu malé vodní nádrže vyhloubené v roce 1980. V sondě na břehu se následně podařilo objevit zvláštní roubenou konstrukci z pečlivě opracovaných dubových trámů, která vytvářela několik provázaných komor zachovaných do výšky 70 cm. Do dnešních dnů se dochovaly jen díky unikátním podmínkám v prostoru vlhkého a jílovitého prostředí prameniště. Ze souvrství vyplňujícího jednu z komor byly vyzvednuty i výjimečné organické nálezy, jako např. dobře dochovaná část jemně pletené ošatky. Z odebraných vzorků dřeva z komorových konstrukcí bylo provedeno radiokarbonové a dendrochronologické datování, které určilo stáří konstrukcí do let 480 a 463 př.n.l. V průběhu roku 2008 a počátkem roku 2009 byla provedena geofyzikální měření kolem vodní nádrže, která naznačila existenci obdobných konstrukcí také v širším okolí rybníka. Současné výzkumné práce v těchto místech vycházejí především z nutnosti odborného zajištění a konzervace narušených dřevěných konstrukcí z 5. stol. př. n. l., které byly silně poškozeny při založení rybníka. Vyhloubení novodobé nádrže uprostřed unikátního naleziště zapříčinilo také pokles hladiny spodní vody a tedy i následné rozpadání svrchních partií roubených dřevěných staveb dochovaných pod povrchem v okolí rybníka. Části stěn dřevěných komor dnes vyčnívají z obnažených břehů rybníka nad vodní hladinu a unikátní archeologická situace je značně ohrožena. Měnící se objem vody v umělé nádrži také výrazně zhoršuje podmínky nutné k dalšímu uchování dřevěných architektonických prvků z časné doby laténské. Z těchto důvodů je v současné době prováděn archeologický výzkum nevelkého rozsahu, který formou menších sondáží ověří anomálie naměřené geofyzikálními přístroji, zjistí takto rozsah celého díla a ve spolupráci s Musée cantonal v Lausanne provede odkryv a následné vyzvednutí konstrukce celé jedné komory. V průběhu června byla položena výzkumná sonda na západním břehu rybníka, ve které se podařilo zachytit nároží celé struktury a dostat se na povrch dřevěných komor. Příští sezónu se plánuje odhalit jejich vnitřek a celou komoru vyzvednout ke konzervaci.

V současném stavu bádání zatím není zcela jasná jak kompletní podoba konstrukce, tak její původní účel, který však nepochybně souvisel s přítomným prameništěm. Poměrně složité dřevěné konstrukce mající podobu obdélných komor (v některých případech utěsněných na vnitřní straně nevypáleným jílem) mohly v místě pramenišť vytvářet soustavu retenčních nádrží. Při velkém plošném rozsahu celé struktury roubených komor nelze však hypoteticky v některých místech vyloučit ani provázanost s nadzemními dřevěnými stavbami. Vodní zdroje měly v hrazených sídelních aglomeracích vždy velký strategický význam, což potvrzuje také fakt, že se celé prameniště nachází v silně opevněném prostoru předhradí. Unikátní dřevěné architektonické prvky lze pravděpodobně pokládat za jeden z nejstarších dokladů uměle vybudovaných vodních nádrží s výdřevou v širším evropském prostoru. Výsledky výzkumu významně přispějí k bližšímu poznání integračních procesů na počátku doby laténské ve střední Evropě, s nimiž pravděpodobně stavby na Vladaři souvisí.

tisková zpráva Archeologického ústavu AV ČR, Praha

Vědci z ÚOCHB rozvíjejí možnosti využití RNA v genové medicíně

Buňka má několik možností, jak regulovat translaci (překlad) genů. Jedním ze způsobů je umlčet gen …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close